Kur'ân ve Sünnette İ'câz

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi himayesinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Kur’ân ve Sünnette İ‘câz” konulu uluslararası sempozyuma Irak Fıkıh Akademisi, İstanbul Dâru’l-i‘câz kurumu, UMAD, Irak Hocalar ve Hatipler Derneği ve Fas Krallığı Dâru’l-i‘câz kurumunun katılımlarıyla gerçekleşecektir.

Bu vesileyle; i‘câz konusunu tüm yönleriyle ele alıp incelemek ve tartışmak üzere, insan ve toplum bilimlerinden doğa bilimlerine kadar birçok alandan ilim adamı, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin katılımı hedeflenmektedir.

Bu bilimsel toplantı, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyyedeki ilmî i‘câzı ortaya koymak amacıyla bu alanda daha önce yapılmış olan yerel ve uluslararası çalışmalara bir yenisini eklemeyi, inanç ve bilim eksenli bir akademik katkı sağlayarak bu çalışmaları daha da ileriye taşımayı hedeflemektedir. Bu da, materyalist ve ateist felsefelerin saldırıları ve bunların uluslararası ve bölgesel değişimler üzerindeki etkilerine karşı, istikrarlı ve bütünleşmiş bir insani yapı inşa etmek içindir.

Bu önemli ilimlerin semeresini görebilmek, alana katkı sağlayan değerli bilim adamlarının çalışmalarından istifade edebilmek ve bilimlerin çeşitli eksenleri arasındaki iş birliğini sağlayıp söz konusu alanlar arasındaki köprüleri kurmak için, bu sempozyumun temasını şöyle belirledik:

“İslam: Bilim ve Akıl Dini, İnsanlığın Güvenilir Sığınağı”

Bu sempozyumu düzenleyenler, i‘câz konusuyla ilgili bilimsel ve akademik eksenleri kuşatıcı bir şekilde, konunun kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesini beklemekte ve bilginin çeşitli alanlarında vahyin nasıl bir önceliğe sahip olduğunu göstermeyi hedeflemektedirler.

Sempozyumun temasını seçerken, ilahi vahyin ve sünnet-i seniyyenin insanlığa rehber oluşunu vurgulayan, bu noktada İslam ümmetinin ve insanlığın gerçekliğiyle irtibatlı olan, ayrıca tüm uzmanlık alanlarında ve bilimlerin ışığında Kur’ân ve sünnetin rehberlik ettiği yeni bir gerçekliğin inşasını hedefleyen bir tema seçtik.

İ‘câz konusu tanımlama aşamasını geçtiği için, İstanbul’da düzenlenecek bu sempozyumun ana ekseninin, bugün insanlığın yaşadığı çeşitli bilimsel, toplumsal ve insani sorunlara köklü çözümler sunacak bir vizyona sahip bildirilerden oluşacağı beklenmektedir.

Sempozyum Hedefleri 

 1. İcâz hakkındaki bilimsel ve akademik eksenleri kuşatıcı olacak şekilde kapsamlı bir vizyon sunmak.
 2. İ‘câz konusuna dair biriken veri tabanını, farklı bilimsel boyutlarını da kapsayacak şekilde akademik olarak güncellemek.
 3. Bu önemli ilimler hakkında daha önce yazılan eserlerden faydalanmak ve ilim adamlarının bu konuda yaptığı çalışmalardan istifade etmek suretiyle bu semereyi Müslümanların ve bütün insanlığın yaşadığı vakıanın hizmetine sunmak.
 4. Kur'an ve Sünnetteki i‘câz ilimlerinin çeşitli eksenleri arasında birbirini destekleyici ve bütünleştirici köprüler kurmak.
 5. Kur'an ve Sünnetteki i‘câz ilimlerine dair telif edilen yeni eserleri keşfederek bu husustaki yeni gelişmeleri yakından takip etmek.
 6. Kur’ân ve Sünnetteki i‘câz ilimlerine dair yapılmış farklı akademik çalışmaları betimleyici, tahlil ve tenkit edici çalışmalar ortaya koymak ve beşeri bilimlere dair yapılan bu çalışmaların akademik üslubunun gelişimine katkı sağlamak.
 7. Kur’ân ve Sünnetteki i‘câz ilimlerine yönelik yöntemleri geliştirmek.
 8. Pedagojik, ahlaki ve sosyolojik cihetleri üzerinden Kur’ân ve Sünnetteki i‘câz ilimlerinin birbiri ile alakalarının kurulması.
 9. Farklı akademik alanlardaki araştırmacılara, Kur’ân ve Sünnetteki i‘câz meselesine katkıda bulunma fırsatını sunmak.
 10. Çağın gerçekliğine ve bu gerçekliğin ortaya çıkardığı beşeri meydan okumalara uygun olarak dini söylemin yenilenmesine katkıda bulunmak
 11. Farklı bilim dallarındaki akademik telif faaliyetlerine hizmet edecek şekilde Kur’ân ve Sünnetteki i‘câz ilimlerinden istifade etmek.
 12. Çağdaş bilimsel araştırmaları geliştirmek ve bu araştırmaları din ile bilim arasındaki karşıtlık ekseninden çıkararak bu ikisi arasındaki ittifak eksenine yönlendirmek.
 13. Batılı eğitim bilimlerinin küresel ölçekte yerleşik hale getirdiği din-bilim çatışmasını ortadan kaldırıp, bilimsel pedagoji alanında İslami bir alternatif ortaya koymak.
 14. Dünya ekonomisinin içine girdiği krizlere karşı, ekonomi alanında, İslami bir alternatifi teşkil eden tasavvurlar oluşturmak.
 15. Özelde İslam coğrafyasında ve genel olarak dünyada insani krizlere sebep olan durumlara karşı, hukuki, siyasi, sosyal ve medyatik alanlardaki İslami çözümleri ortaya koymak, bu konularda İslami tasavvurlar oluşturmak.

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyum Kur’ân ve Sünnetteki tüm ilmi uzmanlık alanlarını önemsemekte ve şu konuları içermektedir:

 1. İnsan ve toplum bilimlerinde i‘câz.
 2. Doğa bilimlerinde, jeoloji ve astronomi gibi yer ve gök bilimlerinde i‘câz.
 3. Tıp ve biyoloji bilimlerinde i‘câz.
 4. Fizik ve kimya bilimlerinde i‘câz.

Katılım Koşulları 

 • Araştırmacıların çalışmalarını bilimsel akademik yöntemlere uygun, orijinal ve ciddi bir şekilde hazırlamaları.
 • Araştırma ister matbu ister dijital bir şekilde olsun daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla başka bir yere gönderilmemiş olması. Ya da herhangi bir tezden alıntı yapılmış olmaması. Böyle bir durumda yazılan yazıdan yazı sahibi sorumludur.
 • Araştırma yazısı sempozyumun ilanında açıklanan konu eksenlerine ve hedeflerine uygun olmalı. Konu başlıkları net ve anlaşılır olmalı. Bilimsel önem taşıyan spesifik konuları işlemeli.
 • Araştırmanın nihaî sonuçları aşağıdaki ögeleri içermelidir: Konu, ele alınan konunun hedefi ve araştırmanın sorunsalı, plan, açıklamaların tahlili neticesinde ulaşılan sonuçlar, yorumlar, çıkarımlar ve tavsiyeler özet, açıklamalar ve tavsiyelere dair kısa bir özet.
 • Özetin içeriği uzun olmamalı ve bütün sonuçları tek tek yazmak gibi ayrıntıya girilmemeli. Eski çalışmalar tekrarlanmamalı. Onlardan alıntı olmamalı. Kısaltma işaretleri ve devrik cümleler kullanmamalı. Okuyucuyu tereddütte düşürmemek için hiçbir kısaltma türü kullanılmamalı. Resim, şema, şekil, çizelge ve kaynak kullanmamalı. Özet hatasız olmalı.
 • Araştırma özeti üç dilde olmalı (Arapça –Türkçe - İngilizce).
 • Yazar konu başlığında kullanılan terimlerin dışında 5 anahtar kelime kullanmalı.
 • Önsöz: aşağıdaki ögelerden oluşmalıdır:
  • Konuyla doğrudan ilişkisi ve uygunluğu bulunan bir sunum, sorunsal ve varsayımlar, konunun önem ve hedefleri, çalışmanın mekân ve zamana dair sınırları, çalışmanın terimlerinin bildirilmesi, kavramsal çerçeve, önceki çalışmalar, araştırmanın yöntem ve şayet varsa araçları.
 • Araştırmacılar uyulması gereken takvime uymak zorundadır. Sempozyumun ve tahkim heyeti tarafından iade edilen düzeltmeler belirlenen tarihte verilmelidir.
 • Araştırmacılar akademik CV özeti göndermelidirler. Bu dosya şunları ihtiva etmelidir: Ad-soyadı, bölüm, fakülte, üniversite, üniversitenin bulunduğu şehir posta kodu, ülke, kişisel e-mail adresi, araştırmacının kurumsal e-maili, her araştırmacıya ait tanımlanmış Orcid kodu. Bu koda aşağıdaki link üzerinden kayıt yapılarak ulaşmak mümkündür: https://orcid.org/register

Teknik ve Şekilsel Koşullar 

 • Yazılacak sayfalar 15-25 sayfa olmalıdır.
 • İlk sayfa temel bilgilere ayırılmalıdır. (Konu başlığı, ad-soyad, bölüm, fakülte, üniversite, üniversitenin bulunduğu şehrin posta kodu, ülke, kişisel e-mail, kurumsal email ve verilen özel numaranın bilgileri yazılmalıdır.)
 • 2. Sayfada araştırmanın özeti ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Ayrıca bu özet üç dilde (Arapça, Türkçe, İngilizce) olmalıdır.
 • Yazılar 16 punto olarak Sakkal Majalla yazı karakteriyle yazılmalıdır.
  • Ana başlıklar 18 punto olarak Sakkal Majalla yazı karakteriyle yazılmalıdır.
  • Alt başlıklar 16 punto olarak Sakkal Majalla yazı karakteriyle yazılmalıdır.
  • Dipnotlar 14 punto olarak Sakkal Majalla yazı karakteriyle yazılmalıdır. Araştırma yazısının kurallara uygun olarak sistematik bölümlere ayırılması gerekmektedir.
 • Başvurulan kaynak ve kaynakçanın yeni olmasına özen gösterilmelidir.
 • Önemli Not: İlk özetler tahkim kurulu başkanına aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir: bourbab.m@gmail.com

Sempozyum Dilleri 

Arapça – Türkçe – İngilizce – Fransızca – İspanyolca

Sunum Belgelerinin İçeriği 

Sempozyum Kapsamı:

 • Sunum belgelerin sunulması ve tartışılması.
 • Afişlerin tartışılması. 

Belirlenen Takvim 

 • Özet sunum tarihi: 20.01.2023
 • Özet sunum tarihine cevap: 10.02.2023
 • Tam metin gönderme tarihi: 15.03.2023
 • Tam metne cevap tarihi: 10.04.2023
 • Sempozyum tarihi: 12-14.05.2023 Cuma, Cumartesi, Pazar.

BAŞVURU FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Sempozyum Kurulları
Sempozyum Koordinasyon Kurulu Üyeleri
S/N Unvanı Adı Soyadı Ülke
1 Prof. Dr. M. Fatih ANDI - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü - Sempozyum Onursal Başkanı Türkiye
2 Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ - İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı - Sempozyum Başkan Türkiye
3 Şeyh Dr. Ahmed Hasen el-TÂHÂ - Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Irak
4 Prof. Dr. Zağlul EN-NECCÂR - İlmî İʻcâz Kurulu Başkanı Ürdün
5 Abdulvahap EKİNCİ - Türkiye Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Türkiye
6 Prof. Dr. Ferhan Aziz ET-TÂÎ - Irak İmam Hatipler ve Davetçiler Birliği Ürdün
7 Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
8 Prof. Dr. Abdullatif BÛAZÎZÎ - Zeytûne Üniversitesi Rektörü Tunus
9 Dr. Mahmoud MASRİ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
Bilim Kurulu Üyeleri
S/N Unvanı Adı Soyadı Ülke
1 Prof. Dr. Anmar Ahmad MUHAMMED- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Başkan Türkiye
2 Prof. Dr. Muhammed BÛRBÂB – İlmî İʻcâz Kurulu Başkanı – Bilim Kurulu Raportörü Fas
3 Prof. Dr. Abdulmunʻim EL-HÎTÎ- Irak Fıkıh Akademisi Irak
4 Prof. Dr. Mustafa ER-RAHMÛNÎ - İlmî İʻcâz Kurulu Büro Başkanı Cezayir
5 Prof. Dr. Enîs Mâlik ER-RÂVÎ -   Bağdat Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Eski Dekanı İsveç
6 Prof. Dr. Reva Mahmud HÜSEYİN - Sâbirîn Mescidi İslâm Merkezi ABD
7 Prof. Dr. Hüseyin Gazi HÜSEYİN- Irak Fıkıh Akademisi Irak
8 Prof.  Dr.  Hasan  Hamid  Ubeyd  EL-ĞARBÂVΠ -  Katar Üniversitesi Katar
9 Prof.  Dr.  Abdulkerim  ÜNALAN  -  Fatih  Sultan  Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
10 Prof.  Dr.  Halil  İbrahim  KUTLAY  -  Fatih  Sultan  Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
11 Prof. Dr. Nabil Fouly MUNGY - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
12 Prof.   Dr.   Saad   Mahmud   HÜSEYİN   –   İslami   İlimler Fakültesi Dekanı - Tikrit Üniversitesi Irak
13 Prof.   Dr.   Abdulkerim   Hecîc   TUʻME   -   İslami   İlimler Fakültesi - Tikrit Üniversitesi Irak
14 Prof. Dr. Taha Hammad MUHLEF - İslami İlimler Fakültesi Dekanı - Musul Üniversitesi Irak
15 Prof.  Dr.  Celaleddin  HANCI  –  İlmî  İʻcâz  Yayınevi  Bilim Müdürü Türkiye
16 Prof.  Dr.  Hamdî  ŞAHİN  -  Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf Üniversitesi Türkiye
17 Prof.   Dr.   Abdulfettâh   HIDIR   –   Tanta   Kur’ân-ı   Kerim Fakültesi Dekanı – Ezher Üniversitesi Mısır
18 Prof.  Dr.    Mustafa  ÖZEL  –  Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf Üniversitesi Türkiye
19 Prof. Dr. Afîf EL-KÛKÎ – Zeytune Üniversitesi Tunus
20 Prof.   Dr.   Akîd   Halid   EL-ʻAZZÂVΠ  –   Mustansıriyye Üniversitesi Irak
21 Prof. Dr. Meşʻân Suʻud EL-ÎSÂVΠ – Irak Fıkıh Akademisi Irak
22 Yrd. Doç. Dr. Faize Rahmûnî İMÂD – Buleyde Üniversitesi Cezayir
23 Yrd.  Doç.  Dr.  Abdukadir  Davud  EL-ABÎDΠ –  Irak  İmam Hatipler ve Davetçiler Birliği Irak
24 Yrd. Doç. Dr.  Abdulvehhâb Ahmed Hasen ET-TÂHÂ - Irak Fıkıh Akademisi Irak
25 Yrd.   Doç.   Dr.   Eymen   Câsim   ED-DÛRΠ  -   Irak   İmam Hatipliler ve Davetçiler Birliği Türkiye
26 Dr.  Ömer  Mahmud  ER-RÂVΠ -  Irak  İmam  Hatipler  ve Davetçiler Birliği Irak
27 Dr. Saîd Mahmud MUHAMMED – Irak İmam Hatipler ve Davetçiler Birliği Türkiye
 Hazırlık Kurulu Üyeleri
S/N Unvanı Adı Soyadı Ülke
1 Yrd. Doç. Dr.  Felah Necm Abdullah EL-ÂNÎ – İmâm-ı Aʻzam Fakültesi - Başkan Irak
2 Prof.  Dr.  Mustafa  ALTUNDAĞ  -  Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf Üniversitesi Türkiye
3 Prof. Dr. Abdulkerim Nâsır EL-HAZRACÎ- Irak Fıkıh Akademisi Irak
4 Yrd.   Doç.   Dr.      Salahuddin   ES-SAMARRÂΠ  -   Irak   Fıkıh Akademisi Irak
5 Yrd. Doç. Dr. Usame Abdullah HAMAD – Irak İmam Hatipler ve Davetçiler Birliği Türkiye
6 Yrd. Doç. Dr. Abdussamed BÛDİYÂB - İlmî İʻcâz Kurulu Başkan Yardımcısı Fas
7 Doç.  Dr.  Ayman  ALJAMMAL  -  Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf Üniversitesi Türkiye
8 Yrd. Doç. Dr.  Rihâb Nezîr MAHMÛD – İmâm-ı Aʻzam Fakültesi Irak
9 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZSARAY- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
10 Dr. Ahmad ALFADEL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
11 Dr. Ömer KORKMAZ – UMAD Türkiye
12 Dr.  Erkan Malallah ÂSÎ – İmâm-ı Aʻzam Fakültesi Irak
13 Dr.   Recep   ABDULWAHAP   -   Fatih   Sultan   Mehmet   Vakıf Üniversitesi Türkiye
14 Dr.  Tuba  Hacer  KORKMAZ   -   Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf Üniversitesi Türkiye
15 Dr. Fahreddin YILDIZ - Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkiye
16 Dr. Osman SAİDOĞLU - Yalova Üniversitesi Türkiye
17 Dr. Mesut ÇAKIR - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
18 Dr. Ali ALOMARI - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
19 Dr. Üveys ATEŞ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
20 Dr. Ziyad İbrahim TAHA - İmâm-ı Azam Fakültesi Irak
21 Dr. Fatma ÇETİN - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
22 Dr. Haydar İsam - Irak Fıkıh Akademisi Irak
23 Dr. Mehmet ÇELİK - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
24 Dr. Mohamad Ali MATAR - Irak Fıkıh Akademisi Irak
25 Dr. Fuad ALKADİRİ - Irak Fıkıh Akademisi Irak
26 Dr. Youssef Khattar MOHAMAD - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
27 Dr.   Muhammed   KAYLAŞ   –   Dâru’l-İʻcâzi’l-ʻİlmî   Program Koordinatörü Türkiye
Medya Kurulu Üyeleri
S/N Unvanı Adı Soyadı Ülke
1 Dr. Mahmud Muhammed EL-KAYSΠ Sünnî Vakfı Divan Başkanı Irak
2 Yrd.  Doç.  Dr.    İynas  Abdusselam  EL-KABÎSΠ –  İmâm-ı A’zam Fakültesi Irak
3 Yrd. Doç. Dr.  Şeyma YASİN- Irak Üniversitesi Irak
4 Dr. Ziya SALİH-  Sünni Vakfı Divanı Irak
5 Dr.   Abdusselam   AYADAH   –   Irak   İmam   Hatipler   ve Davetçiler Birliği Türkiye
6 Dr.    Said    SABAĞ    -     Dâru’l-İʻcâzi’l-ʻİlmî     Program Koordinatörü Türkiye
7 Arş.  Gör.  Mesut  YURDAYANIK  -  Fatih  Sultan  Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
 Karşılama Kurulu Üyeleri
S/N Unvanı Adı Soyadı Ülke
1 Yrd. Doç. Dr. Usame Abdullah HAMED - Irak İmam Hatipler ve Davetçiler Birliği - Başkan Irak
2 Yrd.  Doç.  Dr.  Ahmed  Selman  EL-MUHAMMEDΠ -  Irak İmam Hatipler ve Davetçiler Birliği Türkiye
3 Dr. Meysûn Yunus MAHMUD -  Musul Üniversitesi Irak
4 Arş. Gör. Ayşe Nur MEYLANİ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye
5 Arş.   Gör.   Abdurrahman   MIHÇIOĞLU   -   Fatih   Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye